0

ارزش و اثر قلم

اعضا انجمن قلم ایران مدت‌ها در پی مشخص کردن و ثبت یک روز خاص برای نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران و … بودند. پس از هیاهو و پیگری‌های رسانه‌ای و اجتماعی، ۱۴ تیرماه سال ۱۳۸۱ پس از پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی ایران با عنوان روز ملی قلم به ثبت رسید.

تفسیر مجمع البیان- علامه طبرسی:
بیان دو گونه است: بیان زبان و بیان قلم. بیان زبان با زمان کهنه می‌شود و از بین می رود، ولی بیان قلم تا ابد باقی است.

قلم و نوشتن نماد فرهنگ و هنر است. قلم وسیله‌ای برای نوشتن، به ثبت رساندن تاریخ، فرهنگ و هنر است. ارزش علم، فرهنگ و هنر بواسطه قلم آن نماینگر است. ارزشی که باعث پیشرفت و تکامل در تمام زمینه‌هایی است که در زندگی به آن نیاز داریم. ارزش و اثر قلم نقطه اتصال فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها است.

در واقع قلم، بیان کننده تفکر، هویت، اندیشه و فرهنگ هر جامعه‌ای است. روز قلم دلیل خوبی است که با ارزش و تاثیر آن در زندگی از گذشته تا به حال آشنا شویم. روزی که تلاش کنیم جهت آشنایی بیشتر با تاریخ، فرهنگ، هنر و خواندن و نوشتن تا بتوانیم سهمی در سرنوشت خود و جامعه داشته باشیم.

سخنی از ادیبی فرزانه: «نویسندگان توانا و متعهد گذشته، به منزله شهریاران مقتدری هستند که هم چنان از میان مقابر خویش بر ما سلطنت و حکمروایی دارند؛ زیرا قدرت قلمِ متکی بر حق و عدالت، از هر اسلحه‌ای قوی‌تر و برنده‌تر است».

موثرترین راه انتقال تاریخ و فرهنگ به دیگران و آیندگان از طریق نوشتن ممکن است. امروزه با توجه به رویدادهای تازه علمی، هنری، تاریخی،سیاسی و … که باعث تغییرات در اوضاع جامعه می شوند، نویسندگان با  اثر قلم خود مسئول آشنا کردن جامعه با هدف و تاثیر این تغییرات هستند.

در دنیای امروز نویسنده نقش مهمی در تمدن فرهنگ، مذهب و مذهب را داراست. مبانی هنر، مذهب، اخلاق … بر پایه ی تالیف و نگارش نویسنده عنوان می شود. در رسانه های ارتباط جمعی ارزش و اثر قلم نویسندگان است که با نوشتن در موضوعاتی مانند برنامه های تلوزیونی و رادیویی، مقالات، اخبار و مطبوعات، پژوهش ها بیان کننده وضعیت کنونی هستند. مهم و ضروری بودن نقش قلم است که ارزش این هنر را مشخص می سازد. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: قلم، نعمتی بزرگ از سوی پروردگار است. اگر قلم نبود، سیاستی و دیانتی استوار نمی شد و زندگی خوشی در روزگار نبود.

تا به کنون هر جامعه ای از امتیازها، پیشرفت ها و افتخاراتی را که برخوردار شدند بی شک مدیون اثر قلم و تلاش نگارش نویسنده بوده اند. نقش قلم نویسنده است که پنجره های امید بخش را در دنیای تصورات بشد پدیدار می کند و باعث تلاش بشر می شود.

اگر بخواهیم خیلی کوتاه با ارزش و اهمیت قلم و این روز ملی آشنا شویم شاید بتوان چنین گفت که:

روز قلم، روز تاریخ‌نگاری، سیاسی و اجتماعی و همه آنچه که می‌دانیم و نمی‌دانیم است!

به مناسب روز قلم، میتوانید دوره‌های زیر را در سایت پایار آکادمی با کد تخفیف ۳۰ درصدی (کد تخفیف = gh400) تهیه کنید.